Skip to main content
Saya dengan ini bersetuju untuk berkongsi data peribadi saya di dalam aplikasi ini. Saya faham bahawa Universiti adalah bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kerahsiaan dan keselamatan data peribadi saya serta sentiasa tertakluk kepada Akta Perlindungan Data Peribadi 2012. Saya juga berhak untuk tidak mengaktifkan lokasi GPS saya semasa mengisi sistem ini.